• با اينکه مي دانم دوست داشتن گناه است دوستت دارم  با اينکه مي دانم پرستش کار کافر است مي پرستمت  با اينکه مي دانم آخر عشق رسوايي است عاشقت مي شوم  پس گناهکارم ، کافرم ، رسوايم ولي همچنان دوستت دارم

    با اينکه مي دانم دوست داشتن گناه است دوستت دارم با اينکه مي دانم پرستش کار کافر است مي پرستمت با اينکه مي دانم آخر عشق رسوايي است عاشقت مي شوم پس گناهکارم ، کافرم ، رسوايم ولي همچنان دوستت دارم

contact

Visited Count : 396
Publish Date : 10/11/2015

Contact Me : 09127033312

Email : Sajad.samiei@Yahoo.com

Sajadsamiee10@Gmail.com

 

Source :
Post Comment
Name :
Email :
Comment :
Post Comment
Member Comments
Priority
Email
Description
Send