• با اينکه مي دانم دوست داشتن گناه است دوستت دارم  با اينکه مي دانم پرستش کار کافر است مي پرستمت  با اينکه مي دانم آخر عشق رسوايي است عاشقت مي شوم  پس گناهکارم ، کافرم ، رسوايم ولي همچنان دوستت دارم

    با اينکه مي دانم دوست داشتن گناه است دوستت دارم با اينکه مي دانم پرستش کار کافر است مي پرستمت با اينکه مي دانم آخر عشق رسوايي است عاشقت مي شوم پس گناهکارم ، کافرم ، رسوايم ولي همچنان دوستت دارم

You do not have access to this section.